Tả Đạo Khuynh Thiên(Bản Dịch)

Chương 1387. Lập thành ước định. (2)