Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch)

Chương 1460. Hiên Viên Kiếm Cương, Địa Ngục Điểu Ngục Khiếu, người kia